วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ภาพนักเรียน ร.ร.ทบอ.บูรณวิทยาที่เข้าร่วมกิจกรรมยุวพุทธ


เยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ใจธรรมของ ร.ร.ทบอ.บูรณวิทยา จำนวน 130 คน ชั้น ป. 4- ป. 6 เข้าร่วมกิจกรรมจาก 6 โรงเรียน จำนวนเยาวชนรวมทั้งหมด 300 คน

ภาพกิจกรรมอบรมยุวพุทธสวนแก้ว จ.ราชบุรี

พระอาจารย์ที่ให้การอบรมกับนักเรียนจำนวน 300 คน
เป็นพระอาจารย์จากวัดประยูรวงศา กรุงเทพมหานครฯ
ให้การอบรมเรื่อง พรหมวิหาร 4
ความกตัญญูกตเวที
ผ้าป่าความดี

ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมภาคเรียนที่ 2


อบรมยุวพุทธสวนแก้ว จ.ราชบุรี
3-6 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคลที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ
80 พรรษา
คุณครูผู้ดูแลนักเรียน ได้แก่
คุณครูยุพิน สุกไพ
คุณครูปุญชรัศมิ์ ภูษณะพงษ์
คุณครูสิริภัทร เกษมวงศ์

วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550

เปิดเรียนคราวนี้ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมเรียนรู้ธรรมทางก้าวหน้า โดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ศึกษาเรื่องมงคลชีวิต และได้ทำการสอบแข่งขันในระดับมัธยมศึกษา โดยมีนักเรียนเข้าสอบ
จำนวน 14 คน ที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีคุณครูผู้ดูแล คือ คุณครูยุพิน สุกไพ และ คุณครูสิริภัทร เกษมวงศ์
2. กิจกรรมเรียนรู้ธรรมศึกษา โดยได้รับความกรุณาจากคุณยายแม่ชีหวานใจ ชูกร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สวนแก้ว ราชบุรี
ที่ได้นมัสการพระอาจารย์มาสอนธรรมศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้สอบชิงทุนการศึกษา ระดับธรรมศึกษาชั้นตรีด้วย โดยมีคุณครูผู้ดูแล คือ คุณครูเจตนา ศิริมงคล คุณครูยุพิน สุกไพ และคุณครูสิริภัทร เกษมวงศ์
3. กิจกรรมค่ายยุวพุทธ เมื่อวันที่ 3-6 ธันวาคม 2550 สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ สวนแก้ว ราชบุรี โดยมีคุณครูผู้ดูแล คือ คุณครูยุพิน สุกไพ คุณครูปุญชรัศมิ์ ภูษณะพงษ์ และคุณครูสิริภัทร เกษมวงศ์

วันพุธที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ผลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาคเรียนที่ ๑


กิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรมนำความรู้ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐

ณ ร.ร. อนุบาลราชบุรี


- ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการประกวดหนังสือนิทานเล่มเล็ก

ระดับช่วงชั้นที่ 2 ได้แก่ ด.ญ. จันฑิรา เจียมขุนทด นักเรียนชั้น ป. ๖

ครูผู้ฝึกสอน คือ คุณครูปุญชรัศมิ์ ภูษณะพงษ์
ในนามของหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ต้องขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่ได้ฝึกสอนนักเรียนอย่างดียิ่ง และขอชื่นชม ขอขอบใจ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ อย่างทุ่มเท ตั้งใจ และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา
ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลถ้าตั้งใจและมุ่งหวัง ชีวิตเปี่ยมด้วยพลังขอจงมุ่งมั่นและก้าวไป


ผลการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการภาคเรียนที่ ๑


๒. กิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ ณ ร.ร. อนุบาลราชบุรี
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ ผลการแข่งขันดังนี้
- ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดมารยาทชาวพุทธ
ระดับช่วงชั้นที่ ๒ ได้แก่ ด.ญ. วราภรณ์ คงเจริญ นักเรียนชั้น ป. ๖
ระดับช่วงชั้นที่ ๓ ได้แก่ ด.ญ. กฤษณา สวดมนต์ นักเรียนชั้น ม. ๓
ครูผู้ฝึกสอนคือ คุณครูยุพิน สุกไพ
- ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดวาดภาพระบายสีไม้ ในหัวข้อคุณธรรมนำความรู้
ระดับช่วงชั้นที่ ๒ ได้แก่ ด.ช. วรากร แก่นค้ำชู นักเรียนชั้น ป. ๕
- ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดวาดภาพระบายสีน้ำ ในหัวข้อคุณธรรมนำความรู้
ระดับช่วงชั้นที่ ๓ ได้แก่ ด.ญ. จิตติมา พันภูโต นักเรียนชั้น ม. ๓
ครูผู้ฝึกสอนคือ คุณครูธเนตร์ เดชแดง

ผลการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑


๑. เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๑
ณ ร.ร. ราชโบริกาฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ ผลการแข่งขันดังนี้
- ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเล่านิทานธรรมะ ระดับช่วงชั้นที่ ๓
โดย ด.ญ. ขวัญชีวา พันธ์ไทย นักเรียนชั้น ม. ๒/๑
ครูผู้ฝึกสอนคือ คุณครูกาญจนา จันทรดาสุข
- ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันมารยาทไทย ระดับช่วงชั้นที่ ๓
โดย ด.ญ. ปริดา อินทร นักเรียนชั้น ม. ๒/๑
ด.ช. ประสาน เงินประยูร นักเรียนชั้น ม. ๒/๒
ครูผู้ฝึกสอนคือ คุณครูสิริภัทร เกษมวงศ์